DedkovaParta


DedkovaParta má 33 emotů.

Twitch emote partaIvanka Twitch emote partaLUL Twitch emote partaNEDEKUJI Twitch emote partaWORRIED Twitch emote partaCRY Twitch emote partaDOGHOUSE Twitch emote partaFROGGERS Twitch emote partaTHINK Twitch emote parta30x Twitch emote partaBIGBASS Twitch emote partaLOVE Twitch emote partaNEEEE Twitch emote partaDEDEK Twitch emote partaBONANZA Twitch emote partaMADAME Twitch emote partaHYPE Twitch emote partaBAHAMS Twitch emote partaAHOJ Twitch emote partaFAZOLE Twitch emote partaGAPA Twitch emote partaROZA Twitch emote partaCOCO Twitch emote partaSUS Twitch emote partaGATES Twitch emote partaROZARKA Twitch emote partaMULTIVEGAS Twitch emote partaDJFAZOLE Twitch emote partaPASAK Twitch emote partaCUTE Twitch emote partaSOVA Twitch emote partaSMART Twitch emote partaDUCK Twitch emote partaBAIT

DedkovaParta streamoval 13. 7. 2024.