TheStarda


TheStarda má 31 emotů.

Twitch emote stardikStaRip Twitch emote stardikKuli Twitch emote stardikVajicko Twitch emote stardikCatHug Twitch emote stardikVajickolove Twitch emote stardikBkb Twitch emote stardikAngryvajicko Twitch emote stardikStarLove Twitch emote stardikPipi Twitch emote stardikCatlove Twitch emote stardikCau Twitch emote stardikLove Twitch emote stardikSadgevajicko Twitch emote stardikAmormindu Twitch emote stardikPosloucham Twitch emote stardikPok Twitch emote stardikStarPalm Twitch emote stardikChill Twitch emote stardikWtf Twitch emote stardikAmorminduu Twitch emote stardikVAZZEZDOTA Twitch emote stardikFrayer Twitch emote stardikYes Twitch emote stardikCatLurk Twitch emote stardikCatHi Twitch emote stardikStarHii Twitch emote stardikGasm Twitch emote stardikClap Twitch emote stardikPaprika Twitch emote stardikPupu Twitch emote stardikStarHaha

TheStarda streamoval 20. 5. 2024.