sakalito


sakalito má 30 emotů.

Twitch emote sklS Twitch emote sklPLA Twitch emote sklRAGE Twitch emote sklRIP Twitch emote sklHOWL Twitch emote sklGPAC Twitch emote sklBRNO Twitch emote sklPST Twitch emote sklOSLIK Twitch emote sklBAIT Twitch emote sklAIM Twitch emote sklPAC Twitch emote sklSTOP Twitch emote sklHAHA Twitch emote sklTOXIC Twitch emote sklXD Twitch emote sklHYPE Twitch emote sklRAK Twitch emote sklTEA Twitch emote sklSAD Twitch emote sklKLA Twitch emote sklCSA Twitch emote sklOLD Twitch emote sklSEF Twitch emote sklLOVE Twitch emote sklJAM Twitch emote sklBUSH Twitch emote sklFLAG Twitch emote sklPAS Twitch emote sklDORY

sakalito streamoval 30. 11. 2022.